Gọi x_1; x_2 (x_1 > x_2) là hai giá trị thỏa mãn x2 + 3x - 18 = 0. Khi đó

30/11/2020 16

Câu Hỏi:
Gọi ${x}_{1}{;}{ }{x}_{2}{ }{(}{x}_{1}{ }{>}{ }{x}_{2}{)}$ là hai giá trị thỏa mãn ${x}^{2}{ }{+}{ }{3}{x}{ }{-}{ }{18}{ }{=}{ }{0}$. Khi đó $\dfrac{x}_{1}{x}_{2}$ bằng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Ta có
${x}^{2}{ }{+}{ }{3}{x}{ }{-}{ }{18}{ }{=}{ }{0}{ }{ }{⇔}{ }{x}^{2}{ }{+}{ }{6}{x}{ }{-}{ }{3}{x}{ }{-}{ }{18}{ }{=}{ }{0}{ }{ }{⇔}{ }{(}{x}^{2}{ }{-}{ }{3}{x}{)}{ }{+}{(}{6}{x}{ }{-}{ }{18}{)}{ }{=}{ }{0}$
$\Leftrightarrow x(x - 3) + 6(x - 3) = 0\Leftrightarrow (x + 6)(x - 3) = 0$
Suy ra ${x}_{1}{ }{=}{ }{3}{;}{ }{x}_{2}{ }{=}{ }{-}{6}{ }{(}{d}{o}{ }{x}_{1}{ }{>}{ }{x}_{2}{)}$
=> $\dfrac{x_1}{x_2}{=}\dfrac{3}{-6}{=}\dfrac{-1}{2}$
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X