Gọi x_1; x_2 là hai giá trị thỏa mãn 3x2 + 13x + 10 = 0. Khi đó 2x_1.x_2 bằng

30/11/2020 21

Câu Hỏi:
Gọi ${x}_{1}{;}{ }{x}_{2}$ là hai giá trị thỏa mãn ${3}{x}^{2}{ }{+}{ }{13}{x}{ }{+}{ }{10}{ }{=}{ }{0}$. Khi đó ${2}{x}_{1}{.}{x}_{2}$ bằng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Ta có
${3}{x}^{2}{ }{+}{ }{13}{x}{ }{+}{ }{10}{ }{=}{ }{0}{ }{ }{⇔}{ }{3}{x}^{2}{ }{+}{ }{3}{x}{ }{+}{ }{10}{x}{ }{+}{ }{10}{ }{=}{ }{0}$
$\Leftrightarrow 3x(x + 1) + 10(x + 1) = 0$$\Leftrightarrow (x + 1)(3x + 10) = 0$
=> 2${x}_{1}{x}_{2}$ = ${2}{.}{(}{-}{1}{)}{.}\left(\dfrac{{{-}{10}}}{3}\right){=}\dfrac{20}{3}$
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X