Giá trị của biểu thức A = x2 - 4y2 + 4x + 4 tại x = 62, y = -18 là

30/11/2020 234

Câu Hỏi:
Giá trị của biểu thức A = ${x}^{2}{ }{-}{ }{4}{y}^{2}$ + 4x + 4 tại x = 62, y = -18 là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Ta có
${A}{ }{=}{ }{x}^{2}{ }{-}{ }{4}{y}^{2}{ }{+}{ }{4}{x}{ }{+}{ }{4}{ }{ }{=}{ }{(}{x}^{2}{ }{+}{ }{4}{x}{ }{+}{ }{4}{)}{ }{-}{ }{4}{y}^{2}{ }{=}{ }{{{(}{x}{ }{+}{ }{2}{)}}}{^2}{ }{-}{ }{{{(}{2}{y}{)}}}{^2}$

= (x + 2 - 2y)(x + 2 + 2y)
Thay x = 62; y = -18 ta được
A = ${(}{62}{ }{+}{ }{2}{ }{-}{ }{2}{.}{(}{-}{18}{)}{)}{(}{62}{ }{+}{ }{2}{ }{+}{ }{2}{.}{(}{-}{18}{)}{)}$ = 100.28 = 2800
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X