Gọi x0 là giá trị thỏa mãn x4 - 4x3 + 8x2 - 16x + 16 = 0. Chọn câu đúng

30/11/2020 28

Câu Hỏi:
Gọi x0 là giá trị thỏa mãn ${x}^{4}{ }{-}{ }{4}{x}^{3}{ }{+}{ }{8}{x}^{2}{ }{-}{ }{16}{x}{ }{+}{ }{16}{ }{=}{ }{0}$. Chọn câu đúng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Ta có ${x}^{4}{ }{-}{ }{4}{x}^{3}{ }{+}{ }{8}{x}^{2}{ }{-}{ }{16}{x}{ }{+}{ }{16}{ }{=}{ }{0}{ }{ }{⇔}{(}{x}^{4}{ }{+}{ }{8}{x}^{2}{ }{+}{ }{16}{)}{ }{-}{ }{(}{4}{x}^{3}{ }{+}{ }{16}{x}{)}{ }{=}{ }{0}{ }{ }$
${⇔}\left({{{x}^{2}{+}{4}}}\right){^2}{-}{4}{x}\left({{{x}^{2}{+}{4}}}\right){=}{0}{⇔}\left({{{x}^{2}{+}{4}}}\right)\left({{{x}^{2}{+}{4}{-}{4}{x}}}\right){=}{0}$
${⇔}\left({{{x}^{2}{+}{4}}}\right)\left({{{x}{-}{2}}}\right){^2}{=}{0}$ }$\Leftrightarrow x = 2$
Vậy ${x}_{0}$ = 2
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X