Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn 2(x + 3) - x2 - 3x = 0

30/11/2020 58

Câu Hỏi:
Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn ${2}{(}{x}{ }{+}{ }{3}{)}{ }{-}{ }{x}^{2}{ }{-}{ }{3}{x}{ }{=}{ }{0}$
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
${2}{(}{x}{ }{+}{ }{3}{)}{ }{-}{ }{x}^{2}{ }{-}{ }{3}{x}{ }{=}{ }{0}{ }{ }{⇔}{ }{2}{(}{x}{ }{+}{ }{3}{)}{ }{-}{ }{x}^{2}{ }{-}{ }{3}{x}{ }{=}{ }{0}{ }{ }{⇔}{ }{2}{(}{x}{ }{+}{ }{3}{)}{ }{-}{ }{(}{x}^{2}{ }{+}{ }{3}{x}{)}{ }{=}{ }{0}$$\Leftrightarrow$ 2(x + 3) - x(x + 3) = 0$\Leftrightarrow$ (2 - x)(x + 3) = 0


Vậy có hai giá trị x thỏa mãn
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X