Giá trị nhỏ nhất của x thỏa mãn 6x3 + x2 = 2x là

30/11/2020 32

Câu Hỏi:
Giá trị nhỏ nhất của x thỏa mãn ${6}{x}^{3}{ }{+}{ }{x}^{2}{ }{=}{ }{2}{x}$ là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Ta có
${6}{x}^{3}{ }{+}{ }{x}^{2}{ }{-}{ }{2}{x}{ }{=}{ }{0}{ }{ }{⇔}{ }{x}{(}{6}{x}^{2}{ }{+}{ }{x}{ }{-}{ }{2}{)}{ }{=}{ }{0}{ }{ }{⇔}{ }{x}{(}{6}{x}^{2}{ }{+}{ }{4}{x}{ }{-}{ }{3}{x}{ }{-}{ }{2}{)}{ }{=}{ }{0}$
$\Leftrightarrow x[2x(3x + 2) - (3x + 2)] = 0\Leftrightarrow x(3x + 2)(2x - 1) = 0$
$=> x = 0 hoặc 3x + 2 = 0 hoặc 2x - 1 = 0$
Suy ra x = 0; ${x}{=}{-}\dfrac{2}{3}{;}{ }{x}{=}\dfrac{1}{2}$

Vậy giá trị nhỏ nhất cần tìm là ${x}{=}{-}\dfrac{2}{3}$
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X