Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn x3 + x2 = 36 là

30/11/2020 142

Câu Hỏi:
Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn ${x}^{3}{ }{+}{ }{x}^{2}{ }$= 36 là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Ta có
${x}^{3}{ }{+}{ }{x}^{2}{ }{=}{ }{36}{ }{⇔}{ }{x}^{3}{ }{+}{ }{x}^{2}{ }{-}{ }{36}{ }{=}{ }{0}{ }{ }{⇔}{ }{x}^{3}{ }{-}{ }{3}{x}^{2}{ }{+}{ }{4}{x}^{2}{ }{-}{ }{12}{x}{ }{+}{ }{12}{x}{ }{-}{ }{36}{ }{=}{ }{0}{ }{ }{⇔}{ }{x}^{2}{(}{x}{ }{-}{ }{3}{)}{ }{+}{ }{4}{x}{(}{x}{ }{-}{ }{3}{)}{ }{+}{ }{12}{(}{x}{ }{-}{ }{3}{)}{ }{=}{ }{0}{ }{ }{⇔}{ }{(}{x}{ }{-}{ }{3}{)}{(}{x}^{2}{ }{+}{ }{4}{x}{ }{+}{ }{12}{)}{ }{=}{ }{0}$
Vậy có 1 giá trị của x thỏa mãn đề bài là x = 3
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X