Đa thức M = ab(a + b + c) - bc(b + c) + ca(c + a) được phân tích thành

30/11/2020 5

Câu Hỏi:
Đa thức M = ab(a + b + c) - bc(b + c) + ca(c + a) được phân tích thành
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Thêm bớt abc vào M ta có
M = ab(a + b + c) - bc(b + c) - abc + ca(c + a) + abc
= ab(a + b + c) - bc(a + b + c) + ac(a + b + c)
=(a + b + c)(ab - bc + ac)
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X