Đa thức ab(a - b) + bc(b - c) + ca(c - a) được phân tích thành

30/11/2020 20

Câu Hỏi:
Đa thức ab(a - b) + bc(b - c) + ca(c - a) được phân tích thành
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Ta có ab(a - b) + bc(b - c) + ca(c - a)
= ab(a - b) + bc[b - a + a - c] + ac(c - a)
= ab(a - b) - bc(a - b) + bc(a - c) - ac(a - c)
= (a - b)(ab - bc) + (a - c)(bc - ac)
= b(a - b)(a - c) - c(a - c)(a - b)
= (a - b)(a - c)(b - c)
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X