Cho biểu thức C = xyz - (xy + yz + zx) + x + y + z - 1. Phân tích C thành nhân

30/11/2020 16

Câu Hỏi:
Cho biểu thức C = xyz - (xy + yz + zx) + x + y + z - 1. Phân tích C thành nhân tử và tính giá trị của C khi x = 9; y = 10; z = 101.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Ta có
C = xyz - (xy + yz + zx) + x + y + z - 1
= (xyz - xy) - (yz - y) - (zx - x) + (z - 1)
= xy(z - 1) - y(z - 1) - x(z - 1) + (z - 1)
= (z - 1)(xy - y - x + 1)
= (z - 1).[y(x - 1) - (x - 1)]
= (z - 1)(y - 1)(x - 1)
Với x = 9; y = 10; z = 101 ta có
C = (101 - 1)(10 - 1)(9 - 1) = 100.9.8 = 7200
Đáp án cần chọn là: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X