Cho (x2+ x)2 + 4x2 + 4x - 12 = (x2 + x - 2)(x2 + x + ...). Điền vào dấu ... số

30/11/2020 203

Câu Hỏi:
Cho
$(x^2 + x)^2 + 4x^2 + 4x - 12$
$= (x^2+x-2)(x^2+x+...)$
Điền vào dấu ... số hạng thích hợp
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Ta có
$(x^2 + x)^2 + 4x^2 + 4x - 12 $
$= (x^2+x)^2(x^2+x)-12$
Đặt $t=x^2$ ta được
$t^2 + 4t -12 = t^2 + 6t - 2t -12$
$= t(t+6) -2(t+6) = (t-2)(t+6)$
$ = (x^2+x-2)(x^2+x+6)$
Vậy số cần điền là 6.
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X