Cho hai nhiệt kế rượu và thủy ngân. Dùng nhiệt kế nào có thể đo được nhiệt độ

24/11/2020 134

Câu Hỏi:
Cho hai nhiệt kế rượu và thủy ngân. Dùng nhiệt kế nào có thể đo được nhiệt độ của nước đang sôi? Cho biết nhiệt độ sôi của rượu và thủy ngân lần lượt là 80⁰C và 357⁰C
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
- Nước sôi ở 100⁰C
.Vì rượu sôi ở 80⁰C < 100⁰C→ không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của nước đang sôi.
⇒ Đáp án D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X