Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 26

Các câu hỏi trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 26 có đáp án

Câu 1. Về mùa đông ở các xứ lạnh ta thấy người đi thường thở ra "khói" là do:
Câu 2. Trong các trường hợp phơi quần áo sau đây, trường hợp nào quần áo lâu khô nhất?
Câu 3. Làm thí nghiệm như thế nào để chứng minh trong hơi thở của chúng ta có nhiều hơi nước?
Câu 4. Tốc độ bay hơi của nước trong một cốc hình trụ càng lớn khi:
Câu 5. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là sự bay hơi?
Câu 6. Chọn phát biểu đúng về định nghĩa của sự bay hơi?
Câu 7. Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?
Câu 8. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là sự bay hơi?
Câu 9. Đặc điểm nào sau đây là của sự bay hơi?
Câu 10. Không được làm việc nào sau đây khi làm thí nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi của một chất lỏng có phụ thuộc vào nhiệt độ hay không?
Câu 11. Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng?
Câu 12. Việc làm nào sau đây không đúng khi thực hiện thí nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi của một chất lỏng có phụ thuộc vào nhiệt độ hay không?
Câu 13. Sự bay hơi là:
Câu 14. Sự ngưng tụ là:
Câu 15. Tốc độ bay hơi của một chất lỏng không phụ thuộc vào:
Câu 16. Chọn phát biểu đúng khi nói về sự bay hơi và sự ngưng tụ:
Câu 17. Trong các trường hợp sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi?
Câu 18. Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi:
Câu 19. Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?
Câu 20. Trong quá trình tìm hiểu một hiện tượng vật lí, người ta thường phải thực hiện các hoạt động sau đây:
a. Rút ra kết luận
b. Đưa ra dự đoán về tính chất của hiện tượng
c. Quan sát hiện tượng
d. Dùng thí nghiệm để kiểm tra dự đoán
Trong việc tìm hiểu tốc độ bay hơi của chất lỏng, người ta đã thực hiện các hoạt động trên theo thứ tự nào dưới đây?
Câu 21. Sự bay hơi:
Câu 22. Trong trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ?
Câu 23. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là sự bay hơi:
Câu 24. Hiện tượng sương đọng trên các lá cây vào buổi sáng liên quan đến:
Câu 25. Khi nấu cơm, ta mở nắp vung ra thì thấy bên trong nắp có các giọt nước bám vào là do:

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 26

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 14C
Câu 2CCâu 15C
Câu 3CCâu 16D
Câu 4DCâu 17A
Câu 5DCâu 18C
Câu 6CCâu 19B
Câu 7DCâu 20C
Câu 8DCâu 21A
Câu 9ACâu 22C
Câu 10CCâu 23D
Câu 11BCâu 24D
Câu 12CCâu 25A
Câu 13D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X