Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 25

Các câu hỏi trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 25 có đáp án

Câu 1. Hiện tượng vào mùa đông ở các nước vùng băng tuyết thường xảy ra sự cố vỡ đường ống nước là do:
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự nóng chảy và sự đông đặc?
Câu 3. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự đông đặc?
Câu 4. Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào đúng?
Câu 5. Nhiệt độ đông đặc của rượu là -117⁰C, của thủy ngân là -38,83⁰C . Ở nước lạnh người ta dùng nhiệt kế rượu hay nhiệt kế thủy ngân? Vì sao?
Câu 6. Khi đun nóng băng phiến, người ta thấy nhiệt độ của băng phiến tăng dần, khi tới 80oC nhiệt độ của băng phiến ngừng lại không tăng, mặc dù vẫn tiếp tục đun. Hỏi lúc đó băng phiến tồn tại ở thể nào?
Câu 7. Sự đông đặc là sự chuyển từ
Câu 8. Trường hợp nào sau đây xuất hiện hiện tượng đông đặc?
Câu 9. Chất nào trong các chất sau đây khi đông đặc thể tích không tăng?
Câu 10. Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự nóng chảy và đông đặc?

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 25

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2CCâu 7C
Câu 3DCâu 8A
Câu 4DCâu 9B
Câu 5DCâu 10D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X