Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 28

Các câu hỏi trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 28 có đáp án

Câu 1. Nước sôi ở nhiệt độ nào?
Câu 2. Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự sôi?
Câu 3. Sự nóng chảy, sự đông đặc,và sự sôi có đặc điểm nào giống nhau?
Câu 4. Trong suốt thời gian nước sôi nhiệt độ của nước như thế nào?
Câu 5. Trong các nhận định sau, nhận định nào sai?
Câu 6. Phát biểu nào sau đây là sai?
Câu 7. Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy là -39⁰C và nhiệt độ sôi là 257⁰C. Khi trong phòng có nhiệt độ là $30⁰C thì thủy ngân:
Câu 8. Gió, mây, sấm, chớp có rồi
"Tôi" mà chưa có thì trời chưa mưa!
"Tôi" ở đây là gì?
Câu 9. Sự sôi là:
Câu 10. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng:
Câu 11. Những đặc điểm nào sau đây là của sự sôi?
1. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng
2. Xảy ra ở nhiệt độ xác định của chất lỏng
3. Xảy ra ở trong lòng lẫn mặt thoáng của chất lỏng
4. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng
Câu 12. Sự nóng chảy, sự đông đặc và sự sôi có đặc điểm nào giống nhau?
Câu 13. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng khi nói về sự sôi?
Câu 14. Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thuỷ ngân:
Câu 15. Chọn phát biểu không đúng về nhiệt độ sôi?
Câu 16. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống: Trong suốt thời gian sôi, nước vừa ... vào các bọt khí vừa ... trên mặt thoáng.
Câu 17. Nước chỉ bắt đầu sôi khi:
Câu 18. Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc
Câu 19. Ở nhiệt trong phòng, chỉ có thể có khí oxi, không thể có oxi lỏng vì:

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 28

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 11C
Câu 2CCâu 12A
Câu 3ACâu 13C
Câu 4BCâu 14A
Câu 5BCâu 15D
Câu 6BCâu 16C
Câu 7CCâu 17B
Câu 8ACâu 18D
Câu 9CCâu 19B
Câu 10D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X