Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 28

Các câu hỏi trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 28 có đáp án

Câu 1. Nước sôi ở nhiệt độ nào?

A. 100⁰C

B. 1000⁰C

C. 99⁰C

D. 0⁰C

Câu 2. Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự sôi?

A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng.

B. Xảy ra ở cả trong lòng lẫn mặt thoáng của chất lỏng.

C. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào.

D. Trong suốt quá trình diễn ra hiện tượng này, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.

Câu 3. Sự nóng chảy, sự đông đặc,và sự sôi có đặc điểm nào giống nhau?

A. nhiệt độ không thay đổi và xảy ra ở một nhiệt độ xác định

B. Nhiệt độ tăng dân và xảy ra ở một nhiệt độ không xác định

C. Nhiệt độ giảm dần và xảy ra ở một nhiệt độ xác định

D. Nhiệt độ tăng dần và xảy ra ở một nhiệt độ xác định

Câu 4. Trong suốt thời gian nước sôi nhiệt độ của nước như thế nào?

A. tăng dần

B. không thay đổi

C. giảm dần

D. ban đầu tăng rồi sau đó giảm

Câu 5. Trong các nhận định sau, nhận định nào sai?

A. Ở cùng một điều kiện, các chất lỏng khác nhau thì sôi ở những nhiệt độ khác nhau.

B. ở cùng một điều kiện, một chất lỏng có thể sôi ở những nhiệt độ khác nhau

C. ở điều kiện xác định, mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ xác định

D. áp suất trên mặt thoáng thayd dổi thì nhiệt độ sôi ở một chất lỏng cũng thay đổi

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sự sôi xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với mỗi chất lỏng.

B. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

C.Bình thường, nước sôi ở nhiệt độ 100⁰C.

D. Ở nhiệt độ sôi, nước bay hơi ở cả trong lòng chất lỏng

Câu 7. Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy là -39⁰C và nhiệt độ sôi là 257⁰C. Khi trong phòng có nhiệt độ là $30⁰C thì thủy ngân:

A. Chỉ tồn tại ở thể lỏng

B. Chỉ tồn tại ở thể hơi

C. Tồn tại ở cả thể lỏng và thể hơi

D. Tồn tại ở cả thể lỏng, thể rắn và thể hơi

Câu 9. Sự sôi là:

A. Sự bay hơi trên bề mặt chất lỏng

B. Sự bay hơi trong lòng chất lỏng

C. Sự bay hơi trên bề mặt và trong lòng chất lỏng

D. Sự ngưng tụ trên bề mặt và trong lòng chất lỏng

Câu 10. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng:

A. Tăng liên tục

B. Giảm dần

C. Tăng rồi lại giảm

D. Không thay đổi

Câu 12. Sự nóng chảy, sự đông đặc và sự sôi có đặc điểm nào giống nhau?

A. Nhiệt độ không thay đổi và xảy ra ở một nhiệt độ xác định

B. Nhiệt độ tăng dần và xảy ra ở một nhiệt độ không xác định

C. Nhiệt độ giảm dần và xảy ra ở một nhiệt độ xác định

D. Nhiệt độ tăng dần và xảy ra ở một nhiệt độ xác định

Câu 13. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng khi nói về sự sôi?

A. Nước sôi ở nhiệt độ 100⁰C. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ sôi của nước

B. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước không thay đổi

C. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước tăng dần

D. Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các bọt khí vừa bay hơi trên mặt thoáng

Câu 14. Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thuỷ ngân:

A. Vì nhiệt kế thuỷ ngân có GHĐ là ${130⁰C lớn hơn nhiệt độ sôi 100⁰C của nước

B. Vì nhiệt kế thuỷ ngân có GHĐ nhỏ hơn nhiệt độ sôi của nước

C. Vì nhiệt kế thuỷ ngân dùng tốt hơn nhiệt kế rượu và nhiệt kế y tế

D. Vì nhiệt độ nóng chảy của thủy ngân thấp, khoảng -39⁰C

Câu 15. Chọn phát biểu không đúng về nhiệt độ sôi?

A. Các chất khác nhau sôi ở nhiệt độ khác nhau

B. Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định

C. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi

D. Nhiệt độ sôi của nước là lớn nhất trong các chất lỏng

Câu 17. Nước chỉ bắt đầu sôi khi:

A. Các bọt khí xuất hiện ở đáy hình

B. Các bọt khí vỡ tung trên mặt thoáng

C. Các bọt khí từ đấy bình nổi lên

D. Các bọt khí càng nổi lên càng to ra

Câu 18. Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc

A. Khối lượng của chất lỏng

B. Thể thích của chất lỏng

C. Khối lượng riêng của chất lỏng

D. Áp suất không khí trên mặt thoáng chất lỏng

Câu 19. Ở nhiệt trong phòng, chỉ có thể có khí oxi, không thể có oxi lỏng vì:

A. Oxi là chất khí

B. Nhiệt độ trong phòng cao hơn nhiệt độ sôi của oxi

C. Nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ sôi của oxi

D. Nhiệt độ trong phòng bằng nhiệt độ bay hơi của oxi

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 28

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 11C
Câu 2CCâu 12A
Câu 3ACâu 13C
Câu 4BCâu 14A
Câu 5BCâu 15D
Câu 6BCâu 16C
Câu 7CCâu 17B
Câu 8ACâu 18D
Câu 9CCâu 19B
Câu 10D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X