39,5⁰C đổi sang độ Kenvin có giá trị bằng:

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

39,5⁰C đổi sang độ Kenvin có giá trị bằng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án A
Ta có: K = t⁰C + 273
⇒ 39,5⁰C đổi sang độ Kenvin có giá trị là 39,5 + 273 = 312,5K

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X