39,5⁰C đổi sang độ Kenvin có giá trị bằng:

24/11/2020 31

Câu Hỏi:
39,5⁰C đổi sang độ Kenvin có giá trị bằng:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Đáp án A
Ta có: K = t⁰C + 273
⇒ 39,5⁰C đổi sang độ Kenvin có giá trị là 39,5 + 273 = 312,5K

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X