Khối lượng riêng của thủy ngân ở 00C là 13600kg/m3. Tính khối lượng riêng của

Xuất bản: 09/12/2020 - Cập nhật: 31/10/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Khối lượng riêng của thủy ngân ở 00C là 13600kg/m3. Tính khối lượng riêng của thủy ngân ở 500C. Cho hệ số nở khối của thủy ngân là 1,82.10-4K-1

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Khối lượng riêng của thủy ngân là 13600kg/m3.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Khi vật rắn kim loại bị nung nóng thì khối lượng riêng của vật tăng hay giảm? Tại sao?

Khi vật rắn kim loại bị nung nóng thì khối lượng riêng của vật giảm, vì khối lượng của vật không đổi nhưng thế tích của vật tăng

Chọn câu trả lời đúng: 1 kilôgam là:

Ta có: Kilôgam là khối lượng của một quả cân mẫu đặt ở Viện đo lường quốc tế ở Pháp
A - sai vì Khối lượng của 1 ${m}^{3}$ nước là 1000kg
B - sai vì Khối lượng của 1 lượng vàng là 37,5g
C - đúng
D - sai

Đáp án: C

Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất?

Liti là kim loại kiềm. Nhẹ nhất trong tất cả các kim loại, mềm, dễ nóng chảy. Có khối lượng riêng là 0,000534 kg/cm³.
Khối lượng riêng của Fe là 7800kg/m³.
Khối lượng riêng của Pb là 11300 kg/m³
Khối lượng riêng của W là 0,0193 kg/cm³

Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng bằng 7,2 gam/cm3 và có màu trắng ánh bạc?

Kim loại có khối lượng riêng bằng 7,2 gam/cm3 và có màu trắng ánh bạc là Cr.

Cho các phát biểu sau :

Trong nhóm IIA của bảng tuần hoàn, đi từ Be đến Ba,
(1) bán kính nguyên tử tăng dần
(2) tính kim loại tăng dần.
(3) nhiệt độ nóng chảy giảm dần.
(4) nhiệt độ sôi giảm dần.
(5) khối lượng riêng thay đổi không theo quy luật

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là 3.
(1) bán kính nguyên tử tăng dần
(2) tính kim loại tăng dần.
(5) khối lượng riêng thay đổi không theo quy luật

Giải thích:
Trong nhóm IIA của bảng tuần hoàn, đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử tăng dần, tính kim loại của các nguyên tố mạnh dần đồng thời tính phi kim yếu dần.

Từ m gam tinh bột điều chế được 575 ml rượu $10^{\circ}$ (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) với hiệu suất cả quá trình là 75%. Giá trị của m là

Từ m gam tinh bột điều chế được 575 ml rượu $10^{\circ}$ (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) với hiệu suất cả quá trình là 75%. Giá trị của m là 108,00

Khối lượng tinh bột cần dùng để khi lên men thu được 1 lít dung dịch ancol etylic 40° (khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml) với hiệu suất 80% là:

nC2H5OH = 1000.40%.0,8/46 = 160/23 mol
(C6H10O5)n → C6H12O6 → 2C2H5OH
80/23…………………………………….160/23
→ m tinh bột cần dùng = 162.80/23.80% = 704,35

Tính khối lượng dung dịch axit axetic thu được khi lên men 5 lít rượu 40⁰. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml và hiệu suất của quá trình lên men là 92%.

Khối lượng dung dịch axit axetic thu được khi lên men 5 lít rượu 40⁰ với hiệu suất của quá trình lên men là 92% là 1920 gam.

Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng bằng 22,6 gam/$cm ^{3}$?

Kim loại có khối lượng riêng bằng 22,6 gam/cm3 là Os (Osmi).

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X