Giá trị nhiệt độ đo được theo thang nhiệt độ Kenvin là 293K. Hỏi theo thang

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Giá trị nhiệt độ đo được theo thang nhiệt độ Kenvin là 293K. Hỏi theo thang nhiệt độ Farenhai, nhiệt độ đó có giá trị là bao nhiêu? Biết rằng mỗi độ trong thang nhiệt độ Kenvin (1K) bằng 1 độ trong thang nhiệt độ Xenxiut (1⁰C) và 0⁰C ứng với 273K.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ta có 293K = 273K + t⁰C
→ t = 20⁰C
20⁰C = 32⁰F + 20.1,8⁰F = 68⁰F
⇒ Đáp án C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X