Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 29

Các câu hỏi trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 29 có đáp án

Câu 1. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của chất lỏng vào độ cao so với mặt nước biển?

A. Càng lên cao nhiệt độ sôi càng giảm.

B. Càng lên cao nhiệt độ sôi càng cao.

C. Nhiệt độ sôi không phụ thuộc vào độ cao.

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

Câu 2. Nhiệt độ sôi

A. không đổi trong suốt thời gian sôi.

B. luôn thay đổi trong suốt thời gian sôi.

C. luôn tăng trong thời gian sôi.

D. luôn giảm trong thời gian sôi.

Câu 3. Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng.

B. Diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

C. Gió.

D. Khối luợng chất lỏng.

Câu 4. Hãy chọn nhận xét đúng nhất về nhiệt độ sôi. Ở nhiệt độ sôi thì

A. các bọt khí xuất hiện ở đáy bình.

B. các bọt khí nổi lên nhiều hơn, càng đi lên càng to ra, khi đến mặt thoáng chất lỏng thì vỡ tung.

C. nước reo

D. các bọt khí nổi dần lên.

Câu 5. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng

A. tăng dần lên

B. giảm dần đi

C. khi tăng khi giảm

D. không thay đổi

Câu 7. Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân?

A. Nhiệt độ sôi của thuỷ ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước.

B. Nhiệt độ sôi của thuỷ ngân thấp hơn nhiệt độ sôi của nước

C. Vì nhiệt kế thuỷ ngân dùng tốt hơn nhiệt kế rượu và nhiệt kế y tế

D. Vì nhiệt độ nóng chảy của thủy ngân thấp, khoảng -39⁰C

Câu 8. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng khi nói về sự sôi?

A. Nước sôi ở nhiệt độ 100⁰C. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ sôi của nước.

B. Trong thời gian sôi, nhiệt độ của nước không thay đổi

C. Trong thời gian sôi, nhiệt độ của nước tăng dần

D. Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gián ôi, nước vừa bay hơi tạo ra các bọt khí vừa bay hơi trên mặt thoáng

Câu 9. Chọn phát biểu không đúng về nhiệt độ sôi?

A. các chất khác nhau sôi ở nhiệt độ khác nhau.

B. Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định.

C. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.

D. Nhiệt độ sôi của nước là lớn nhất trong các chất lỏng.

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 29

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2ACâu 7A
Câu 3ACâu 8C
Câu 4BCâu 9D
Câu 5D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X