Trắc nghiệm Sinh 11 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Đề trắc nghiệm Sinh 11 bài 11 có đáp án: Quang hợp và năng suất cây trồng

Câu 1. Quang hợp quyết định khoảng

A. 90 - 95% năng suất của cây trồng

B. 80 - 85% năng suất của cây trồng

C. 60 - 65% năng suất của cây trồng

D. 70 - 75% năng suất của cây trồng

Câu 2. Năng suất cây trồng tỉ lệ thuận với

A.Cường độ quang hợp

B. Cường độ hô hấp sáng

C. Điểm bù ánh sáng

D. Điểm bù CO2

Câu 3. Năng suất cây trồng phụ thuộc vào

A. Khả năng quang hợp của giống cây trồng, khả năng tích lũy chất khô vào cơ quan kinh tế

B. Nhịp điệu sinh trưởng của bô máy quang hợp

C. Thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp

D. Cả A, B và C đúng

Câu 6. Năng suất kinh tế là

A. Toàn bộ năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây

B. 2/3 năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây

C. 1/2 năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây

D. Một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây

Câu 7. Năng suất kinh tế là gì?

A. Là phần chất khô tích lũy trong cơ quan kinh tế

B. Là phần chất khô trong toàn bộ cơ thể thực vật

C. Là phần chất khô tích lũy trong thân

D. Là phần chất khô tích lũy trong hạt

Câu 11. Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được

A. Mỗi giờ trên 1 ha trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

B. Mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

C. Mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

D. Mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

Câu 12. Năng suất sinh học là

A. tổng lượng chất tươi tích lũy được mỗi giờ trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

B. tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

C. tổng lượng chất tươi tích lũy được mỗi tuần trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

D. tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

Câu 13. Năng suất sinh học là gì?

A. Là phần chất khô tích lũy trong cơ quan kinh tế

B. Là phần chất khô trong toàn bộ cơ thể thực vật

C. Là phần chất khô tích lũy trong thân

D. Là phần chất khô tích lũy trong hạt

Câu 14. Sự tích lũy cacbon ở cây hướng dương (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,2; lá: 0,3; thân: 0,6; hoa: 8,8. Năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây hướng dương bằng bao nhiêu?

A. Năng suất sinh học 8.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày

B. Năng suất sinh học 10.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày

C. Năng suất sinh học 9.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày

D. Năng suất sinh học 9.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 9.8 gam/m2/ngày

Câu 15. Sự tích lũy cacbon ở một cây lấy thân (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,3; lá: 0,2; thân: 6,6; hoa: 2,1. Năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây này bằng bao nhiêu?

A. Năng suất sinh học 9.2 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 6.6 gam/m2/ngày

B. Năng suất sinh học 8.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 6.6 gam/m2/ngày

C. Năng suất sinh học 9.2 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.7 gam/m2/ngày

D. Năng suất sinh học 6.6 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 9.2 gam/m2/ngày

Câu 16. Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày thu được 3000kg sinh khối. Trong đó, có 2400 kg quả. Hãy tính năng suất sinh học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?

A. 40 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,8

B. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,8

C. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,9

D. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,7

Câu 17. Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày thu được 4200kg sinh khối. Trong đó, có 3360 kg quả. Hãy tính năng suất sinh học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?

A. 56 kg/ngày/ha; 70 kg/ngày/ha; 0,8

B. 56 kg/ngày/ha; 70 kg/ngày/ha; 1,25

C. 70 kg/ngày/ha; 56 kg/ngày/ha; 0,8

D. 70 kg/ngày/ha; 56 kg/ngày/ha; 1,25

Câu 18. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp là

A. Tăng diện tích lá

B. Tăng cường độ quang hợp

C. Tăng hệ số kinh tế

D. Cả ba ý trên

Câu 19. Đâu không phải là cách tăng năng suất cây trồng?

A. Tăng cường độ hô hấp

B. Tăng cường độ quang hợp

C. Tăng hệ số kinh tế

D. Tăng diện tích lá

Câu 23. Để nâng cao năng suất cây trồng, người ta không sử dụng biện pháp nào sau đây

A. Tạo giống mới có cường độ quang hợp cao hơn giống gốc

B. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm làm gia tăng diện tích lá và chỉ số diện tích lá

C. Tăng bón phân đạm để phát triển mạnh bộ lá đến mức tối đa

D. Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trường thích hợp, trồng vào mùa vụ phù hợp

Câu 24. Vì sao tăng diện tích lá cây lại làm tăng năng suất cây trồng?

A. Lá thải ra oxi nhiều hơn từ đó thúc đẩy hô hấp làm cây xanh có nhiều năng lượng hơn nên quang hợp nhiều hơn → tăng năng suất cây trồng

B. Tán lá rộng sẽ che bớt mặt đất → hạn chế mất nước, tăng độ ẩm → giảm thoái hóa các chất hữu cơ trong đất

C. Làm tăng cường độ quang hợp → tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → năng suất cây trồng

D. Nhiều lá thì cây sẽ hút được nhiều nguyên liệu hơn, nhựa được chuyển nhanh hơn cho quang hợp

Câu 25. Vì sao tạo giống mới lại làm tăng năng suất cây trồng?

A. Giống mới có khả năng chống chịu tốt và cường độ quang hợp cao hơn

B. Giống mới không bị nhờn đất như giống cũ, do đó quang hợp hiệu quả hơn

C. Giống mới khiến sâu bệnh không tấn công được

D. Giống mới thường được trồng cách li và được chăm sóc tốt hơn

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14C
Câu 2ACâu 15A
Câu 3ACâu 16B
Câu 4CCâu 17C
Câu 5ACâu 18D
Câu 6DCâu 19A
Câu 7ACâu 20C
Câu 8ACâu 21A
Câu 9ACâu 22D
Câu 10BCâu 23C
Câu 11DCâu 24C
Câu 12BCâu 25A
Câu 13A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X