Trắc nghiệm Sinh 11 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Đề trắc nghiệm Sinh 11 bài 11 có đáp án: Quang hợp và năng suất cây trồng

Câu 1. Quang hợp quyết định khoảng
Câu 2. Năng suất cây trồng tỉ lệ thuận với
Câu 3. Năng suất cây trồng phụ thuộc vào
Câu 4. Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?
Câu 5. Dinh dưỡng khoáng quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?
Câu 6. Năng suất kinh tế là
Câu 7. Năng suất kinh tế là gì?
Câu 8. Cây lúa năng suất kinh tế là bộ phận nào?
Câu 9. Cây thuốc lá năng suất kinh tế là bộ phận nào?
Câu 10. Cây khoai môn năng suất kinh tế là bộ phận nào?
Câu 11. Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được
Câu 12. Năng suất sinh học là
Câu 13. Năng suất sinh học là gì?
Câu 14. Sự tích lũy cacbon ở cây hướng dương (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,2; lá: 0,3; thân: 0,6; hoa: 8,8. Năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây hướng dương bằng bao nhiêu?
Câu 15. Sự tích lũy cacbon ở một cây lấy thân (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,3; lá: 0,2; thân: 6,6; hoa: 2,1. Năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây này bằng bao nhiêu?
Câu 16. Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày thu được 3000kg sinh khối. Trong đó, có 2400 kg quả. Hãy tính năng suất sinh học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?
Câu 17. Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày thu được 4200kg sinh khối. Trong đó, có 3360 kg quả. Hãy tính năng suất sinh học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?
Câu 18. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp là
Câu 19. Đâu không phải là cách tăng năng suất cây trồng?
Câu 20. Cho các biện pháp sau:
(1) Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → tăng năng suất cây trồng.
(2) Điều khiển tăng diện tích bộ lá nhờ các biện pháp: bón phân, tưới nước hợp lý, thực hiện kỹ thuật chăm sóc phù hợp đối với mỗi loại và giống cây trồng.
(3) Điều tiết hoạt động quang hợp của lá bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lý, phù hợp đối với mỗi loài và giống cây trồng. Tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.
(4) Trồng cây với mật độ dày đặc để lá nhận được nhiều ánh sáng cho quang hợp.
(5) Tuyển chọn, sử dụng các loại cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỷ lệ cao (hạt, quả, củ,...) → tăng hệ số kinh tế của cây trồng.
(6) Các biện pháp nông sinh, bón phân hợp lý.
Những biện pháp nào trên đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp?
Câu 21. Các biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng?
1. Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống mới có khả năng quang hợp cao.
2. Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các biện pháp kĩ thuật như bón phân, tưới nước hợp lí.
3. Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện pháp kĩ thuật thích hợp.
4. Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ thích hợp để cây trồng sử dụng dược tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp.
5. Điểu khiển nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp. 6. Điều khiển thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp
Câu 22. Có bao nhiều biện pháp sau đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng?
I. Bón phân, tưới nước hợp lí.
II. Chọn giống có cường độ quang hợp cao.
III. Trồng cây với mật độ thích hợp. IV. Trồng cây đúng mùa vụ
Câu 23. Để nâng cao năng suất cây trồng, người ta không sử dụng biện pháp nào sau đây
Câu 24. Vì sao tăng diện tích lá cây lại làm tăng năng suất cây trồng?
Câu 25. Vì sao tạo giống mới lại làm tăng năng suất cây trồng?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14C
Câu 2ACâu 15A
Câu 3ACâu 16B
Câu 4CCâu 17C
Câu 5ACâu 18D
Câu 6DCâu 19A
Câu 7ACâu 20C
Câu 8ACâu 21A
Câu 9ACâu 22D
Câu 10BCâu 23C
Câu 11DCâu 24C
Câu 12BCâu 25A
Câu 13A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X