Năng suất kinh tế là

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 22/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Năng suất kinh tế là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ... ) có giá trị kinh tế đối với con người

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Năng suất kinh tế là gì?

Năng suất kinh tế là phần chất khó tích lũy trong cơ quan kinh tế.
Chi tiết:
- Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Cây lúa năng suất kinh tế là bộ phận nào?

Cây lúa năng suất kinh tế là bộ phận hạt.
Năng suất kinh tế là một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ...) có giá trị kinh tế đối với con người.

Cây khoai môn năng suất kinh tế là bộ phận nào?

Cây khoai môn năng suất kinh tế là ở củ

Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày thu được 3000kg sinh khối. Trong đó, có 2400 kg quả. Hãy tính năng suất sinh học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?

Năng suất sinh học = 3000 : 60 = 50 kg/ngày/haNăng suất kinh tế = 2400 : 60 = 40 kg/ngày/haHệ số kinh tế = 40 : 50 = 0,8

Sự tích lũy cacbon ở cây hướng dương (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,2; lá: 0,3; thân: 0,6; hoa: 8,8. Năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây hướng dương bằng bao nhiêu?

- Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.
- Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ... ) có giá trị kinh tế đối với con người

Cây thuốc lá năng suất kinh tế là bộ phận nào?

Cây thuốc lá năng suất kinh tế là ở lá

Mức sống của các dân tộc trên đất nước ta còn chênh lệch là do

Mức sống của các dân tộc trên đất nước ta còn chênh lệch là do trình độ sản xuất của các dân tộc khác nhau
Giải thích:
Nguyên nhân chủ yếu làm cho mức sống của các dân tộc còn chênh lệch là các dân tộc khác nhau về văn hóa, phong tục tập quản. Sự phân bố tài nguyên không đồng đều giữa các vùng. Trình độ sản xuất của các dân tộc ở nước ta khác nhau.

Tác hại nào của héo ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất kinh tế ?

Khi cây bị héo, sự vận chuyển chất bị ngưng trệ, chất dinh dưỡng không được tích lũy ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất kinh tế

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X