Trắc nghiệm hóa 11 bài 8 : Amoniac và muối amoni

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 8 : Amoniac và muối amoni có đáp án với các dạng bài tập về điều chế, tính khử, bài tập phản ứng hóa học thường gặp.

Câu 1. Tính bazơ của NH3 do
Câu 2. Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2 , H2 , NH3 trong công nghiệp người ta đã
Câu 3. Chất nào sau đây có thể làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước ?
Câu 4. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH3 đóng vai trò là chất oxi hóa ?
Câu 5. Muối được làm bột nở trong thực phẩm là
Câu 6. Dãy các chất đều phản ứng với NH3 trong điều kiện thích hợp là :
Câu 7. X là muối khi tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh khí mùi khai, tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh kết tủa trắng không tan trong HNO3. X là muối nào trong số các muối sau?
Câu 8. Nhận xét nào sau đây không đúng về muối amoni ?
Câu 9. Oxi hóa 6 lít NH3 (tạo ra N2 và NO theo tỉ lệ mol 1 : 4) cần vừa đủ V là không khí (chứa 20% oxi về thể tích). Các thể tích đó ở cùng điều kiện. Giá trị của V là
Câu 10. Cho 22,4 lít hỗn hợp khi X gồm N2 và H2 đi qua xúc tác Fe, nung nóng để tổng hợp NH3 thu được 20,16 lít hỗn hợp khí Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào dung dịch AlCl3 dư, thu được m gam kết tủa. Các thể tích khí đó ở cùng điều kiện. Giá trị của m là
Câu 11. Thực hiện phản ứng giữa H2 và N2 (tỉ lệ mol 4 : 1) trong bình kín có xúc tác, thu được hỗn hợp khi có áp suất giảm 9% so với ban đầu (trong cùng điều kiện). HIệu suất phản ứng là
Câu 12. Điều chế NH3 từ hỗn hợp hồm N2 và H2 (tỉ lệ 1 : 3) . Tỉ khối hỗn hợp trước so với hỗn hợp sau phản ứng là 0,9. Hiệu suất phản ứng là
Câu 13. Hỗn hợp X gồm NH4Cl và (NH4)2SO4. Cho X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, đun nhẹ thu được 9,32 gam kết tủa và 2,24 lít khí thoát ra. Hỗn hợp X có khối lượng là
Câu 14. Trộn 300 ml dung dịch NaNO2 2M với 200 ml dung dịch NH4Cl 2M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thể tích khí thu được ở đktc là
Câu 15. Cho 100 gam dung dịch NH4HSO4 11,5% vào 100 gam dung dịch Ba(OH)2 13,68% và đun nhẹ. Thể tích khí (đktc) và khối lượng kết tủa thu được là (giả sử toàn bộ khí sinh ra thoát ra khỏi dung dịch)

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 8 : Amoniac và muối amoni

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 9C
Câu 2CCâu 10B
Câu 3DCâu 11B
Câu 4DCâu 12D
Câu 5CCâu 13D
Câu 6ACâu 14C
Câu 7CCâu 15C
Câu 8A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X