Trắc nghiệm hóa 11 bài 8 : Amoniac và muối amoni

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 8 : Amoniac và muối amoni có đáp án với các dạng bài tập về điều chế, tính khử, bài tập phản ứng hóa học thường gặp.

Câu 1. Tính bazơ của NH3 do

A. trên N còn cặp e tự do.

B. phân tử có 3 liên kết cộng hóa trị phân cực.

C. NH3 tan được nhiều trong nước.

D. NH3 tác dụng với nước tạo NH4OH.

Câu 2. Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2 , H2 , NH3 trong công nghiệp người ta đã

A. Cho hỗn hợp qua nước vôi trong dư.

B. Cho hỗn hợp qua bột CuO nung nóng.

C. nén và làm lạnh hỗn hợp để hòa lỏng NH3.

D. Cho hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 đặc.

Câu 4. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH3 đóng vai trò là chất oxi hóa ?

A. 2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. 4NH3 + 5O2 → NO + 6H2O

D. 2NH3 + 2Na → 2NaNH2 + H2

Câu 6. Dãy các chất đều phản ứng với NH3 trong điều kiện thích hợp là :

A. HCl, O2 , Cl2 , FeCl3.

B. H2SO4 , Ba({OH})2 , FeO , NaOH

C. HCl, HNO3 , AlCl3, CaO

D. KOH , HNO3 , CuO , CuCl2

Câu 8. Nhận xét nào sau đây không đúng về muối amoni ?

A. Muối amoni bền với nhiệt.

B. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh.

C. Tất cả các muối amoni đều tan trong nước.

D. các muối amoni đều bị thủy phân trong nước.

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 8 : Amoniac và muối amoni

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 9C
Câu 2CCâu 10B
Câu 3DCâu 11B
Câu 4DCâu 12D
Câu 5CCâu 13D
Câu 6ACâu 14C
Câu 7CCâu 15C
Câu 8A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X