Cho 22,4 lít hỗn hợp khi X gồm N2 và H2 đi qua xúc tác Fe, nung nóng để tổng hợp

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 08/11/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho 22,4 lít hỗn hợp khi X gồm N2 và H2 đi qua xúc tác Fe, nung nóng để tổng hợp NH3 thu được 20,16 lít hỗn hợp khí Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào dung dịch AlCl3 dư, thu được m gam kết tủa. Các thể tích khí đó ở cùng điều kiện. Giá trị của m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giá trị của m là là 2.6g.

nX = 1 mol, nNH3 = nX-nY = 1-0,9 = 0,1 mol

3NH3 + AlCl3+ 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

$nAl(OH)3=\dfrac{0,1}{3}=0,15(mol)$

=> m=2,6 gam

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X