Oxi hóa 6 lít NH3 (tạo ra N2 và NO theo tỉ lệ mol 1 : 4) cần vừa đủ V là không

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 08/11/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Oxi hóa 6 lít NH3 (tạo ra N2 và NO theo tỉ lệ mol 1 : 4) cần vừa đủ V là không khí (chứa 20% oxi về thể tích). Các thể tích đó ở cùng điều kiện. Giá trị của V là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giá trị của V là 32,5 lít.

12NH3 + 1302 → 8NO + 2N2 + 18H20

VO2 = 6x13/12 = 6,5 lít

=> Vkk= 6,5: 20% = 32,5 lít

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X