Nhận xét nào sau đây không đúng về muối amoni ?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhận xét nào sau đây không đúng về muối amoni ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

A không đúng vì các muối amoni đều kém bền với nhiệt.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X