Trộn 300 ml dung dịch NaNO2 2M với 200 ml dung dịch NH4Cl 2M rồi đun nóng cho

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 08/11/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trộn 300 ml dung dịch NaNO2 2M với 200 ml dung dịch NH4Cl 2M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thể tích khí thu được ở đktc là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Thể tích khí thu được ở đktc là 8,96l

nNaNO2 = 0,6 mol; nNH4Cl = 0,4 mol

NH4Cl + NaNO2 → N2 + NaCl + 2H2O

nN2 = nNH4Cl = 0,4 mol

=> V = 8,96l

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X