Điều chế NH3 từ hỗn hợp hồm N2 và H2 (tỉ lệ 1 : 3) . Tỉ khối hỗn hợp trước so

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Điều chế NH3 từ hỗn hợp hồm N2 và H2 (tỉ lệ 1 : 3) . Tỉ khối hỗn hợp trước so với hỗn hợp sau phản ứng là 0,9. Hiệu suất phản ứng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Do ban đầu số mol N2 : H2 = 1 : 3 → hiệu suất tính theo H2 hoặc N2
Sau phản ứng n = nH2 + nN2 + nNH3 = 7,5 - 3x + 2,5 - x + 2x = 10 - 2x = 9
→ x = 0,5 ⇒ H% = (0,5/2,5). 100% = 20%

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X