Cho các phản ứng: a.(CH3)CCl + OH- → (CH3)3COH + Cl-

03/12/2020 29

Câu Hỏi:
Cho các phản ứng:
a.(CH3)CCl + OH- → (CH3)3COH + Cl-
b.C2H6 $\overset {t⁰, xt} \rightarrow$C2H4 + H2
c.C2H2 + HCl $\overset {t⁰, xt} \rightarrow$ CH2 = CHCl
d.CH3CCH + AgNO3 + NH3 → CH3CCAg + NH4NO3
Trong các phản ứng trên, phản ứng thế là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Trong các phản ứng trên, phản ứng thế là a và d.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X