Kết luận nào sau đây là không đúng ?

03/12/2020 533

Câu Hỏi:
Kết luận nào sau đây là không đúng ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Các phản ứng hữu cơ xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X