Kết luận nào sau đây là không đúng ?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kết luận nào sau đây là không đúng ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các phản ứng hữu cơ xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X