Phản ứng thế trong hóa học hữu cơ là

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 08/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phản ứng thế trong hóa học hữu cơ là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phản ứng thế trong hóa học hữu cơ là phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác.

Bổ sung kiến thức:
Trong hóa hữu cơ, phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó một nhóm của một hợp chất được thay bằng một nhóm khác.
Phản ứng thế ở các hợp chất hữu cơ được chia thành 3 loại: phản ứng thế ái lực hạt nhân, phản ứng thế ái lực điện tử và phản ứng thế gốc.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chất nào sau đây có phản ứng thế với clo:

CH4 có phản ứng thế với clo.
Phương trình hóa học của phản ứng: CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl.

Phản ứng nào sau đây không thuộc phản ứng thế trong hóa học hữu cơ?

Phản ứng sau đây không thuộc phản ứng thế trong hóa học hữu cơ: C2H4 + Br2 → C2H4Br2.

Giải thích: Phản ứng C2H4 + Br2 → C2H4Br2 là phản ứng cộng.

Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế?

Phản ứng thế là phản ứng: Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2

Cho các phát biểu sau:
(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.
(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.
(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.

Số phát biểu đúng là: 3.

Giải thích:
(1) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. => Đúng. Vì andehit thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng cộng H2, thể hiện tính khử trong phản ứng tác dụng với dung dịch Br

Cho các phát biểu sau:
(1) Phenol C6H5-OH là một rượu thơm.
(2) Phenol tác dụng được với NaOH tạo thành muối và nước.
(3) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen.
(4) Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ do nó là axit.
(5) Giữa nhóm OH và vòng benzen trong phân tử phenol ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

​Số nhận xét không đúng là: 2.
(1) Phenol C6H5-OH là một rượu thơm => Sai vì C6H5OH có nhóm OH gắn trực tiếp với vòng thơm nên thuộc loại hợp chất phenol.
(4) Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ do nó là axit. => Sai vì phenol có tính axit rất yếu không làm đổi màu quỳ tím.

Cho các thí nghiệm sau:
(1) Cho etanol tác dụng với Na kim loại
(2) Cho etanol tác dụng với dung dịch HCl bốc khói
(3) Cho glixerol tác dụng với $Cu{(OH)_2}$.
(4) Cho etanol tác dụng với $C{H_3}{\rm{COOH}}$ có ${H_2}S{O_4}$ đặc xúc tác.

Có 3 thí nghiệm trong đó có phản ứng thế H của nhóm OH ancol: (1), (3) và (4).
(1) Cho etanol tác dụng với Na kim loại
C2H5OH + Na —> C2H5ONa + H2
(3) Cho glixerol tác dụng với $Cu{(OH)_2}$.
2C3H8O3 + Cu(OH)2 —> (C3H7O3)2Cu + 2H2O
(4) Cho etanol tác dụng với $C{H_3}{\rm{COOH}}$ có ${H_2}S{O_4}$ đặc xúc tác.

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X