Phản ứng nào sau đây không thuộc phản ứng thế trong hóa học hữu cơ?

03/12/2020 255

Câu Hỏi:
Phản ứng nào sau đây không thuộc phản ứng thế trong hóa học hữu cơ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Phản ứng C2H4 + Br2 → C2H4Br2 là phản ứng cộng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X