Các chất hữu cơ có điểm nào sau đây chung?

03/12/2020 291

Câu Hỏi:
Các chất hữu cơ có điểm nào sau đây chung?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Các chất hữu cơ có điểm chung là dễ cháy.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X