Lấy V ml dung dịch H3PO4 1M đem trộn với 100 ml dung dịch KOH 2M thu được dung

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Lấy V ml dung dịch H3PO4 1M đem trộn với 100 ml dung dịch KOH 2M thu được dung dịch X có chứa 14,95 gam hỗn hợp muối.
Các muối trong dung dịch X là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chọn D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X