Chương 4: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu

Hướng dẫn làm bài Chương 4: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu

Bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ - Luyện tập (trang 111-112-113)Bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt - Luyện tập (trang 119-120)Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu - Luyện tập (trang 126)Ôn tập chương 4 (Câu hỏi - Bài tập)Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số - Phần Hình Học)