Trong MS Word, để lưu tài liệu đang mở dưới một tên mới anh (chị) chọn cách

09/11/2020 256

Câu Hỏi:
Trong MS Word, để lưu tài liệu đang mở dưới một tên mới anh (chị) chọn cách nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Trong MS Word, để lưu tài liệu đang mở dưới một tên mới chọn từ menu File -> Save As

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X