Trắc nghiệm Tin học 10 bài 19: Tạo và làm việc với bảng

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 bài 19 gồm các câu hỏi về tạo và làm việc với bảng giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về tin học.

Câu 1. Nếu trên màn hình Word chưa có thanh công cụ Tables and borders thì dùng lệnh:

A. Lệnh View/Toolbars, chọn Drawing

B. Lệnh View/Toolbars, chọn Tables and borders

C. Lệnh View/Toolbars, chọn WordArt

D. Lệnh View/Toolbars, chọn dòng Reviewing

Câu 2. Trong Word, thực hiện lệnh Table → Delete → Columns trong bảng để:

A. Chèn các dòng

B. Chèn các cột

C. Xóa các dòng

D. Xóa các cột

Câu 3. Để chèn vào ô, hàng, cột, trước hết ta cần chọn ô, hàng, cột cần chèn rồi thực hiện:

A. Table → Object…

B. Table → Delete…

C. Edit → Clear…

D. Table → Insert…

Câu 4. Để gộp nhiều ô trong bảng thành một ô, ta chọn các ô cần gộp sau đó thực hiện lệnh:

A. Table → Split cell

B. Format → Merge cells

C. Table → Merge cells

D. Đáp án khác

Câu 5. Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì các định dạng được áp dụng cho phần nào của bảng?

A. Ô con trỏ văn bản đang nằm

B. Cả bảng

C. Dòng con trỏ văn bản đang nằm

D. Cột con trỏ văn bản đang nằm

Câu 6. Những phát biểu nào sau đây là đúng đối với việc sử dụng tổ hợp phím tắt?

A. Phải nhớ tổ hợp phím.

B. Cần phải mở bảng chọn tương ứng.

C. Mất nhiều thời gian hơn.

D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 7. Để tách một ô trong bảng thành nhiều ô, ta chọn các ô cần tách sau đó thực hiện lệnh:

A. Table → Split cell

B. Format → Merge cells

C. Table → Merge cells

D. Đáp án khác

Câu 8. Trong Word để tạo bảng, ta thực hiện:

A. Insert → Table

B. Table → Insert → Table

C. Insert → Insert → Table

D. Tools → Insert → Table

Câu 9. Để xóa đi ô, hàng, cột, trước hết ta cần chọn ô, hàng, cột cần xóa rồi thực hiện:

A. Table → Object…

B. Table → Delete…

C. Edit → Clear…

D. Format → column

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 19: Tạo và làm việc với bảng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6A
Câu 2BCâu 7A
Câu 3DCâu 8B
Câu 4CCâu 9B
Câu 5A

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X