Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng:

24/11/2020 131

Câu Hỏi:
Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Đáp án A
Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X