Kiểu dữ liệu nào có phạm vi giá trị nhỏ nhất sau đây?

Xuất bản: 17/04/2022 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Kiểu dữ liệu nào có phạm vi giá trị nhỏ nhất:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

​Kiểu dữ liệu có phạm vi giá trị nhỏ nhất là kiểu byte.
Giải thích:

Kiểu word có phạm vi giá trị là: 0 đến 65535.
Kiểu real có phạm vi giá trị là: 0 hoặc có giá trị tuyệt đối nằm trong phạm vi từ 10-38 đến 1038.
Kiểu byte có phạm vi giá trị là: 0 đến 255.
Kiểu integer có phạm vi giá trị là: Từ -215 đến 215-1.
=> Kiểu byte có phạm vi giá trị nhỏ nhất.
 

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For - do:


Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For - do cùng kiểu với giá trị đầu và giá trị cuối. Biến đếm là biến đơn, thường là kiểu nguyên.

Đáp án: A

Kiểu dữ liệu của hàm

Kiểu dữ liệu của một hàm được xác định bởi kiểu giá trị mà hàm trả về và chỉ có thể là các kiểu integer, real, char, Boolean, string.

Mảng là kiểu dữ liệu biểu diễn một dãy các phần tử thuận tiện cho:

Mảng là kiểu dữ liệu biểu diễn một dãy các phần tử thuận tiện cho truy cập đến phần tử bất kì. Theo cú pháp Tên mảng[chỉ số];

Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For – do:

Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For – do cùng kiểu với giá trị đầu và giá trị cuối. Biến đếm là biến đơn, thường là kiểu nguyên.

Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x?

Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Kiểu dữ liệu phù hợp với biến x là LongInt

Giải thích:

LongInt, Integer, Word là các kiểu dữ liệu số nguyên, nhưng có miền giá trị khác nhau:
 

Chọn câu phát biểu đúng về kiểu dữ liệu của mảng?


Trong đó khai báo mảng: chỉ số đầu <= chỉ số cuối và kiểu dữ liệu chỉ có thể là integer hoặc real

Đáp án: C

Trong kiểu dữ liệu bản ghi, mỗi bản ghi thường được dùng để?

Trong kiểu dữ liệu bản ghi, mỗi bản ghi thường dùng để mô tả hay lưu trữ các đối tượng có cùng một số thuộc tính cần quản lý mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

Với ngôn ngữ lập trình Passcal câu lệnh lặp for i:=1 to 10 do x:=x+1; thì biến đếm i phải được khai báo là kiểu dữ liệu nào?


Cú pháp câu lệnh lặp:
For := to do ;
Trong đó: biến đếm phải là kiểu nguyên ( Integer)

Đáp án: A

Trong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm : 

Trong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm kiểu số và kiểu kí tự.

- Dữ liệu kiểu số gồm các số: 0, 1,…, 9, dấu + tương ứng số dương, dấu – tương ứng số âm, dấu % là tỉ lệ, dữ liệu số có thể là số nguyên hoặc thập phân (thể hiện bởi dấu chấm).

đề trắc nghiệm tin học 8 mới nhất

X