Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá

Xuất bản: 19/08/2020 - Cập nhật: 19/08/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các giá trị 1; 100; 150; 200 là các số nguyên→ kiểu dữ liệu của X là byte,

Các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99 là các số thực → kiểu dữ liệu của Y là real.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 8 mới nhất

X