Trắc nghiệm Tin học 8 bài 12 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 bài 12 (có đáp án): Vẽ hình không gian với GeoGebra đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành tin 8 bài 12

Câu 1. Để cửa sổ không gian 3D ta thực hiện:
Câu 2. Trong cửa sổ 3D của GeoGebra có:
Câu 3. Để xoay hình trong không gian ta thực hiện
Câu 4. Để tạo điểm trong không gian GeoGebra:
Câu 5. Để di chuyển điểm trong không gian GeoGebra ta nháy chuột lên điểm đó và thực hiện:
Câu 6. Để vẽ hình lăng trụ đứng sử dụng công cụ:
Câu 7. Để vẽ hình chóp sử dụng:
Câu 8. Các bước tạo hình chóp ABCDEFFGH với công cụ tạo hình lăng trụ xiên:
1- Sử dụng công cụ đa giác, tạo 1 hình đa giác ABCD bất kì trên mặt phẳng chuẩn.
2- Dùng công cụ vẽ 1 điểm nằm phía trên điểm A.
3- Chọn công cụ nháy chuột lên 1 vị trí bất kì bên trong hình đa giác, sau đó nháy chọn điểm vừa tạo trên điểm A( điểm F) Các bước thực hiện đúng là:
Câu 9. Để vẽ hình lập phương với 2 điểm tự do:
Câu 10. Để khởi dộng phần mềm GeoGebra ta thực hiện:

đáp án Trắc nghiệm Tin học 8 bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2DCâu 7D
Câu 3DCâu 8A
Câu 4DCâu 9C
Câu 5ACâu 10D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X