Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá

Xuất bản: 19/08/2020 - Cập nhật: 19/08/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá trị lớn nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu Longint có miền giá trị lớn nhất?

Byte có miền giá trị từ 0 đến 255.

+ Integer có miền giá trị từ -32768 đến 32767

+ Word có miền giá trị từ 0 đến 65535

+ Longint có miền giá trị từ -2147483648 đến 2147483647

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây thì phép toán nào đúng:

A. {3*a + [ 4*c – 7*(a +2*c)] -5*b}

B. a*x*x – b*x + 7a : 5

C. (10*a + 2*b) / (a*b)

D. - b: (2*a*c)

Kiểu dữ liệu nào có phạm vi giá trị nhỏ nhất:

A. Kiểu word

B. Kiểu real

C. Kiểu byte

D. Kiểu integer

Phạm vi giá trị của kiểu integer thuộc:

A. Từ 0 đến 255

B. Từ $-2^{15}$ đến $2^{15}-1$

C. Từ 0 đến $2^{16}-1$

D. Từ $-2^{31}$ đến $2^{31}-1$

Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng?

A. var tb: real;

B. 4hs: integer;

C. Const x: real;

D. Var r =30;

Kiểu số nguyên có phạm vi giá trị từ bao nhiêu tới bao nhiêu ?

A. 0 đến 127

B. – 215 đến 215 - 1

C. 0 đến 255

D. -100000 đến 100000

đề trắc nghiệm tin học 8 mới nhất

X