Trắc nghiệm Tin học 8 bài 9 - có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 bài 9 (có đáp án): Làm việc với dãy số đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành tin 8 bài 9

Câu 1. Số phần tử trong khai báo dưới đây là bao nhiêu? Var hocsinh : array[12..80] of integer;
Câu 2. Khai báo mảng nào là đúng trong các khai báo sau đây:
Câu 3. Cú pháp khai báo dãy số nào sau đây đúng nhất?
Câu 4. Để nhập dữ liệu từ bàn phím cho mảng A có 10 phần tử là số nguyên ta dùng lệnh nào sau đây?
Câu 5. Các cách nhập dữ liệu cho biến mảng sau, cách nhập nào không hợp lệ?
Câu 6. Em hãy chọn phát biểu đúng khi nói về dữ liệu kiểu mảng:
Câu 7. Cách khai báo biến mảng sau đây là đúng?
Câu 8. Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất?
Câu 9. Chọn câu phát biểu đúng về kiểu dữ liệu của mảng?
Câu 10. Cho khai báo mảng như sau: Var a : array0..30 of integer; Để in giá trị phần tử thứ 20 của mảng một chiều A ra màn hình ta viết:

đáp án Trắc nghiệm Tin học 8 bài 9: Làm việc với dãy số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 6 C
Câu 2 A Câu 7 C
Câu 3 B Câu 8 A
Câu 4 A Câu 9 C
Câu 5 C Câu 10 A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X