Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp

Xuất bản: 19/08/2020 - Cập nhật: 19/08/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Các số -5, 100, 15, 20 là các số nguyên → kiểu dữ liệu của x là kiểu nguyên. Trong x có giá trị -5 → chỉ có thể là kiểu integer, longint (vì chứa giá trị âm). Vì các giá trị này có giá trị nhỏ nên kiểu dữ liệu phù hợp với biến x là integer (longint sẽ chiếm bộ nhớ lớn).

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 8 mới nhất

X