Trắc nghiệm Tin học 8 bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

Đề trắc nghiệm Tin học 8 bài 3 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3 Tin học lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Câu lệnh Writeln(‘y=’ , 15 div 4 +5); sẽ in ra kết quả?
Câu 2. Kiểu số nguyên có phạm vi giá trị từ bao nhiêu tới bao nhiêu ?
Câu 3. Chọn phép toán sai trong các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây:
Câu 4. Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng?
Câu 5. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá trị lớn nhất?
Câu 6. Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x?
Câu 7. Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?
Câu 8. Câu lệnh Writeln('15*4-30+12=',15*4-30+12) in ra màn hình kết quả gì?
Câu 9. Bốn bạn A, B, C, D đưa ra kết quả của các phép chia hai số nguyên 14 và 5. Hãy chọn kết quả đúng:
Câu 10. Các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây thì phép toán nào đúng:
Câu 11. Kiểu dữ liệu nào có phạm vi giá trị nhỏ nhất:

đáp án Trắc nghiệm Tin học 8 bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 7D
Câu 2BCâu 8C
Câu 3DCâu 9B
Câu 4ACâu 10C
Câu 5BCâu 11C
Câu 6C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X