Chọn phép toán sai trong các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới

Xuất bản: 19/08/2020 - Cập nhật: 19/08/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chọn phép toán sai trong các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong ngôn ngữ lập trình (NNLT) Pascal:+ chỉ sử dụng dấu ngoặc đơn () để viết các biểu thức số học.

+ Các phép toán +, -, x, :, trong toán học sẽ được chuyển đổi thành +, -, *, /, trong NNLT Pascal.

+Các phép so sánh ≥, ≤, ≠, >, < , trong toán học sẽ được chuyển đổi thành >=, <=, <>, >, <, trong NNLT Pascal.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 8 mới nhất

X