Câu lệnh Writeln('15*4-30+12=',15*4-30+12) in ra màn hình kết quả gì?

Xuất bản: 19/08/2020 - Cập nhật: 06/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Câu lệnh Writeln('15*4-30+12=',15*4-30+12) in ra màn hình kết quả gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Câu lệnh Writeln('15*4-30+12=',15*4-30+12) in ra màn hình kết quả là: 15*4-30+12=42

Giải thích: Trong câu lệnh Write/ Writeln các nội dung trong dấu nháy đơn sẽ được in ra màn hình. Theo sau dấu phẩy là giá trị được tính toán của biểu thức 15*4-30+12 là 42.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 8 mới nhất

X