Trắc nghiệm Tin học 8 bài 8 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 bài 8 (có đáp án): Lặp với số lần chưa biết trước đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành tin 8 bài 8

Câu 1. Vòng lặp While - do kết thúc khi nào ? 
Câu 2. Việc đầu tiên mà câu lệnh While ... do cần thực hiện là gì?
Câu 3. Cho biết câu lệnh sau Do thực hiện mấy lần trong đoạn chương trình sau: i := 5; While i>=1 do i := i - 1;
Câu 4. Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây:a:=10; While a < 11 do write (a);
Câu 5. Câu lệnh sau giải bài toán nào: While M <> N do If M > N then M:=M-N else N:=N-M;
Câu 6. Hoạt động nào sau đây lặp với số lần lặp chưa biết trước?
Câu 7. Cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước:
Câu 8. Tính tống S = 1 + 2 + 3 + ... + n + ... cho đến khi S>108. Điều kiện nào sau đây cho vòng lặp while - do là đúng:
Câu 9. Pascal sử dụng câu lệnh lặp nào sau đây để lặp với số lần chưa biết trước:
Câu 10. Hãy đưa ra kết quả trong đoạn lệnh: x:=1; While x<=5 do write(‘Hoa hau’);

đáp án Trắc nghiệm Tin học 8 bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 B
Câu 2 B Câu 7 D
Câu 3 C Câu 8 C
Câu 4 A Câu 9 B
Câu 5 A Câu 10 C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X