Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng?

Xuất bản: 19/08/2020 - Cập nhật: 06/10/2022 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Tin học 8 bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng?

TRẢ LỜI

Cấu trúc khai báo biến có dạng : var : < kiểu dữ liệu> ;

Trong đó danh sách biến được cách nhau bởi dấu phẩy.

Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng?

đề trắc nghiệm tin học 8 mới nhất

X