Tại sao dùng bếp than có lợi hơn bếp củi? Chọn câu trả lời đúng nhất.

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Tại sao dùng bếp than có lợi hơn bếp củi? Chọn câu trả lời đúng nhất.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Dùng bếp than có lợi hơn bếp củi vì than có năng suất tỏa nhiệt lớn hơn củi.
⇒ Đáp án C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X