Di tích thành nhà Hồ (Thanh Hóa) gắn với sự kiện nào?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Di tích thành nhà Hồ (Thanh Hóa) gắn với sự kiện nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Di tích thành nhà Hồ (Thanh Hóa) gắn với sự kiện là Hồ Quý Ly thực hiện những biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.
Giải thích: Về quân sự, trong cuộc cải cách Hồ Quý Ly đã thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng. Trong đó có việc cho xây dựng thành Tây Đô ở Vĩnh Lộc - Thanh Hóa (còn gọi là thành nhà Hồ).

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X